Archiwum autora: Kancelaria

Nauczanie św. Jana Pawła II Encyklika Redemptor Hominis cz. 12

Cytat

  1. Kościół żyje tą rzeczywistością. Żyje tą prawdą o człowieku, która pozwala mu przekraczać granice doczesności, a równocześnie ze szczególną miłością i troską myśleć o tym wszystkim, co w wymiarach samej tej doczesności stanowi o życiu człowieka, o życiu ludzkiego ducha, w którym wyraża się ów odwieczny niepokój, wedle tych słów św. Augustyna: „stworzyłeś nas, Boże, dla siebie i niespokojne jest serce nasze, dopóki nie spocznie w Tobie”. W tym twórczym niepokoju tętni i pulsuje to, co jest najgłębiej ludzkie: poszukiwanie prawdy, nienasycona potrzeba dobra, głód wolności, tęsknota za pięknem, głos sumienia.
    Komentarz
    Człowiek to nie tylko materia. Posiada on także ducha, ma także wyższe pragnienia. Papież wskazuje na wielkość czlowieka z którym zjednoczył się sam Chrystus. Z tego zjednoczenia wypływa także powołanie człowieka do wieczności, poza materializm doczesności, do życia Duchem. O Tego Ducha papież prosi i wksazuje nam na Jego dar który czyni nas nowym człowiekiem, dzieckiem Boga. W tej epoce „głodnej ducha” jak nazywa ją papież Kościoł ma istotne zadanie służby człowiekowi w potrójnym posłannictwie Chrystusa prorockiej – głoszenie Ewangelii, kapłańskiej – skałdanie siebie Bogu w ofierze i królewskiej związanej ze służbą.
    Działanie
    Uświdomię sobie, że jestem powołany do czegośc więcej niż doczesność, materializm, jestem powołany do wieczności. Dzięki Odkupieniu Chrystusa jestem dzieckiem Boga w Nim odnajnduje prawdę o sobie

Nauczanie św. Jana Pawła II Encyklika Redemptor Hominis cz. 11

Cytat
17. Pokój sprowadza się w ostateczności do poszanowania nienaruszalnych praw człowieka — dziełem sprawiedliwości jest pokój — wojna zaś rodzi się z ich pogwałcenia i łączy się zawsze z większym jeszcze pogwałceniem tych praw. A jeśli prawa człowieka są gwałcone w warunkach pokojowych, to staje się to szczególnie dotkliwym i z punktu widzenia postępu niezrozumiałym przejawem walki z człowiekiem, czego nie sposób pogodzić z żadnym programem określającym siebie jako „humanistyczny”. 
Komentarz
Papież naucza, że sama litera prawa nie wystarczy aby budować społeczństwo pokoju. Potrzbna jest realizacja ducha tych praw, ich właściwe wprowadzanie w życie. Papież przypomina także o obowiązku działania władzy na rzecz dobra wspólnego z poszanowaniem podstawowych praw człowieka bez tego społeczeństwo jest rozbite. Ukazuje także podstawowe prawa człowieka jak prawo do wolności religijnej i wolności sumienia.
Działanie
Czy jestem świadom swoich podstawowych praw jako człowieka wierzącego i związanego z Ojczyzną? Przypomne sobie dziś te podsawowe prawa.

Warto przeczytać dziś:
https://amnesty.org.pl/co-robimy/prawa-czlowieka/
https://www.gosc.pl/doc/2142934.Konstytucyjne-prawa-wierzacych

Nauczanie św. Jana Pawła II Encyklika Redemptor Hominis cz. 10

Cytat
16. Istotny sens tej „królewskości”, tego „panowania” człowieka w świecie widzialnym, zadanym mu przez samego Stwórcę, leży w pierwszeństwie etyki przed techniką, leży w prymacie osoby w stosunku do rzeczy, leży w pierwszeństwie ducha wobec materii.(..) Człowiek nie może zrezygnować z siebie, ze swojego właściwego miejsca w świecie widzialnym, nie może stać się niewolnikiem rzeczy, samych stosunków ekonomicznych, niewolnikiem produkcji, niewolnikiem swoich własnych wytworów.
Komentarz
Ukazując pierwszeństwo czlowieka przed techniką w dalszych słowach św .Jan Paweł II wskazuje na głęboką niesprawiedliwość społeczną przejawiającą się w cywilizacji konsumpcyjnej, gdzie bogate społeczeństwa korzystają w nadmiarze podaczas gdy biedne umierają z głodu. Papież przypomina w tym kontekście przypowieść o bogaczu i Łazarzu oraz o Sądzie Ostatecznym, bedącymi dla wszystkich podstawowym odniesieniem do rachunku sumienia w naszym odnoszeniu się do innych i właściwego korzystania z rzeczy
Działanie
Przeczytam dziś dwa teskty z Ewangelii Łk 16, 19 nn Mt 25, 31 nn.) i na ich podstawie określe moje dalsze działania

Nauczanie św. Jana Pawła II Encyklika Redemptor Hominis cz. 9

Cytat
15 Rozwój techniki oraz naznaczony panowaniem techniki rozwój cywilizacji współczesnej domaga się proporcjonalnego rozwoju moralności i etyki. Tymczasem ten drugi zdaje się, niestety, wciąż pozostawać w tyle.(..) Pytanie jednak, które uporczywie powraca, dotyczy tego co najistotniejsze: czy człowiek jako człowiek w kontekście tego postępu staje się lepszy, duchowo dojrzalszy, bardziej świadomy godności swego człowieczeństwa, bardziej odpowiedzialny, bardziej otwarty na drugich, zwłaszcza dla potrzebujących, dla słabszych, bardziej gotowy świadczyć i nieść pomoc wszystkim?
Komentarz
Św. Jan Paweł II ukazuje nam człowieka także w świetle jego zdolności panowania nad światem, który otrzymał od Stwórcy. Wraża się on w zdolności do tworzenia i rozwoju techniki. Papież dostrzega ludzki lęk aby dzieła jego rąk nie obróciły się przecwiko niemu, ale też pyta czy wraz z rozwojem techniki, przemysłu, gospodarki rozwija się sam człowiek czy wzrasta jego człowieczeństwo i duchowość czy dojrzewa moralnie.
Działanie
Do jakich działań używam mojej komórki komputera internetu czy służą one zawsze mojemu dobru i dobru innych? Co mogę zrobić aby lepiej ich używać?