Miesięczne archiwum: Czerwiec 2020

Nauczanie św. Jana Pawła II Encyklika Dives in Misericordia cz. 9

Cytat
W nauczaniu samego Chrystusa ten odziedziczony ze Starego Testamentu obraz doznaje uproszczenia i pogłębienia zarazem. Widać to może najlepiej na przypowieści o synu marnotrawnym (Łk 15, 11-32), w której słowo „miłosierdzie” nie pada ani razu, równocześnie zaś sama istota miłosierdzia Bożego wypowiedziana zostaje w sposób szczególnie przejrzysty. Służy temu nie samo słownictwo, jak w Księgach starotestamentalnych, ale analogia, która najpełniej pozwala zrozumieć samą tajemnicę miłosierdzia, jakby głęboki dramat rozgrywający się pomiędzy miłością ojca a marnotrawstwem i grzechem syna.
Komentarz
Papież w oparciu o przypowieść o Marnotrawnym Synu pragnie ukazać wielkość Bożęgo miłosierdzia i je pogłębić.
Działanie
Zapoznam się z przypowieścią o Marnotrawnym synu (Łk 15, 11-32)

Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła

„Mocą swego męczeństwa Piotr i Paweł są ze sobą związani na zawsze. Ulubionym obrazem ikonografii chrześcijańskiej jest przedstawienie uścisku obydwu apostołów zmierzających ku męczeństwu. Możemy powiedzieć, że właśnie ich męczeństwo w najgłębszym sensie jest urzeczywistnieniem braterskiego uścisku. Umierają za jednego Chrystusa i składając świadectwo opłacone życiem, stanowią jedno”. Benedykt XVI

XIII Niedziela Zwykła

Ewangelia (Mt 10, 37-42)

Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich apostołów: «Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody»

  • Serce podzielone nigdy nie będzie całe dla Jezusa zawsze coś będzie zostawiać dla siebie. Kochać bardziej to kochać całym sercem ze wszyskich sił

Komentarz do Ewangelii
Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych.. (Mt 10,42a) Prosty gest, dziś może nawet mało znaczący w dobie szybkiego dostępu do wody. Jednak dla Jezusa mały gest uczyniony ze względu na Niego ma ogromną wartość, za którą sam Bóg obdarzy nagrodą

Nauczanie św. Jana Pawła II Encyklika Dives in Misericordia cz.8

Cytat
W ten sposób miłosierdzie jest poniekąd przeciwstawione sprawiedliwości Bożej, okazuje się zaś nie tylko w tylu wypadkach potężniejsze od niej, ale także głębsze. Już Stary Testament uczy, że aczkolwiek sprawiedliwość jest prawdziwą cnotą u człowieka, u Boga zaś oznacza transcendentną Jego doskonałość, to jednak miłość jest od niej „większa”. Jest większa w tym znaczeniu, że jest pierwsza i bardziej podstawowa. Miłość niejako warunkuje sprawiedliwość, a sprawiedliwość ostatecznie służy miłości. Ów prymat, pierwszeństwo miłości w stosunku do sprawiedliwości (co jest rysem znamiennym całego Objawienia), ujawnia się właśnie poprzez miłosierdzie
Komentarz
Św. Bernard pisał że miłsoierdzie i sprawiedliwość to dwie nogi na których Bóg stoi aby sprawować rządy nad światem. Czytając naucanie św. Jana Pawła II widzimy, że miłosierdzie jest większe, jest głębsze. Można by humorystycznie powiedzieć, że jedna z nóg Pana Boga jest dłuższa.
Działanie
Jak jest moja postawa w momencie próby czy krzywdy? Czy kieruję się tylko wtedy wyłącznie sprawiedliwośćią czy także miłosierdziem?

Nauczanie św. Jana Pawła II Encyklika Dives in Misericordia cz.7

Cytat
4. Pojęcie „miłosierdzie” ma swoją długą i bogatą historię w Starym Testamencie. Musimy do tej historii sięgnąć, aby tym pełniej ujawniło się owo miłosierdzie, które objawił Chrystus. W tym szerokim kontekście „społecznym” pojawia się miłosierdzie jako korelat doświadczenia wewnętrznego poszczególnych osób, które bądź znajdują się w stanic winy, bądź toż doznają jakiegokolwiek cierpienia czy nieszczęścia. Zarówno zło fizyczne, jak też zło moralne lub grzech, każe poszczególnym synom czy córkom Izraela zwracać się do Boga, apelując do Jego miłosierdzia.
Komentarz
Papież wskazując na przykłady ze Starego Testamentu ukzuje Boga, który objawia swoje miłosierdzie i gotowy jest zawsze przebaczyć niewierność Narodu Wybranego jeśli ten zwraca się do Niego i pomóć tym którzy doświadczają cierpienia i trudu.
Działanie
Stary Testament ludziom kojarzy się zwykle z okrutnymi zabójstwami czy wojnami lub z Bogiem sprawiedliwym. Jednak nie to jest jego głownym przesłaniem. Bóg na pierwszym miejscu objawia swoją dobroć. Zapoznam się z podstawowym tekstem ze ST Księgi Wyjścia rozdział 34, werset 6 *Wj 34, 6