Dzienne archiwum: 14 marca 2020

Dyrektorium Konferencji Episkopatu Polski w Sprawie celebracji Mszy świętej transmitowanej przez telewizję

Nowenna do św. Józefa dzień 5

Módlmy się o obronę życia i ustamie epidemii i choroby

O chwalebny Święty Józefie, przybrany ojcze Pana Naszego Jezusa Chrystusa i przeczysty Oblubiencze Niepokalanej Dziewicy Maryi, oto ja, niegodny Twój czciciel, oddaję się Tobie w opiekę i obieram sobie Ciebie za mego szczególnego patrona, opiekuna, wspomożyciela i orędownika u Boga. Wyjednaj mi łaskę dobrego życia i szczęśliwej śmierci wraz z dobrodziejstwem, o które dzisiaj proszę Cię w tej nowennie w sposób szczególny…

DZIEŃ 5. (14 marca)

Potężny nasz Patronie, zło z ogromną siłą wciska się w nasze życie, powodując zamęt w sumieniu i całym życiu chrześcijańskim. Zarówno “marności światowe”, jak i “szatańskie najazdy” nie ustają w uwodzeniu do zła. Wspomagaj nas Swoją potężną opieką, abyśmy pomocą Twą wsparci mogli żyć pobożnie, święcie umierać i osiągnąć szczęście wieczne.

Modlitwa do św. Józefa

Litania do św. Józefa

Zarządzenie Arcybiskupa Wacława Depo

ZARZĄDZENIEw sprawie działalności duszpasterskiejw związku z ogłoszeniem na obszarze RzeczypospolitejPolskiej stanu zagrożenia epidemicznego

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. 2020 r., poz. 433), jesteśmy zobowiązani do zachowania szczególnych zasad postępowania, których celem jest nade wszystko bezpieczeństwo naszych wiernych i duchownych.

Podtrzymuje się wszystkie szczegółowe polecenia zawarte w zarządzeniach przekazanych księżom w dniu 12 marca 2020 r., rozszerzając je o następujące zarządzenia:

 1. Od dziś zawiesza się wszystkie nabożeństwa celebrowane publicznie (Drogi Krzyżowe, Gorzkie Żale, Godzinki, nabożeństwa nowennowe, Koronkę do Miłosierdzia Bożego, Różaniec itd.), zachęcając wiernych, by odprawiali je indywidualnie, w rodzinach lub uczestniczyli w transmisjach drogą telewizyjną, radiową czy internetową;
 2. Do dnia 29 marca br. włącznie odwołuje się zaplanowane wizytacje kanoniczne w parafiach, bierzmowania i uroczystości z udziałem księży biskupów;
 3. Zgodnie z wprowadzonymi przepisami, w Mszach Świętych lub liturgii Sakramentów świętych albo liturgii pogrzebowej uczestniczyć może maksymalnie 50 osób (wliczając w to celebransa, koncelebransów, posługujących). Na proboszczach, administratorach parafii i rektorach kościołów ciąży obowiązek czuwania nad tym, by ograniczenie to zostało zachowane. Należy się kierować zasadą kolejności przybywania uczestników, zachowując pierwszeństwo dla zamawiających intencję mszalną, rodziny zmarłego czy osoby, za którą jest odprawiana Msza Święta. Uczestnicy liturgii winni zachować pomiędzy sobą stosowny i bezpieczny dystans;
 4. Zasada ograniczenia liczby uczestników odnosi się także do pogrzebów,
  w których powinna uczestniczyć wyłącznie najbliższa rodzina (należy w tym przypadku skorzystać z możliwości modyfikacji liturgii poprzez redukcję stacji, albo sprawowanie wyłącznie obrzędu pogrzebu poza Mszą Świętą),
  a także do Sakramentu Chrztu Świętego;
 5. Wiernych należy zachęcić do skorzystania z udzielonej dyspensy od obowiązku uczestnictwa w Mszy Świętej niedzielnej, szczególnie
  w kontekście wymienionej w niej kategorii osób, które obawiają się zarażenia;
 6. W kościołach, gdzie prowadzi się całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu, trzeba także zachować zasadę ograniczenia jednorazowego zgromadzenia do liczby 50 osób;
 7. Udział wiernych w Mszach Świętych w kaplicach w domach zakonnych, wspólnot kościelnych oraz w zakładach opieki, opiekuńczo-leczniczych, szpitalach itd. zostaje ograniczony wyłącznie do mieszkańców lub pracowników. Nie mogą w nich uczestniczyć członkowie służby liturgicznej oraz jakiekolwiek inne osoby nie będących mieszkańcami, pracownikami lub podopiecznymi placówek. W wypadku, gdyby liczba osób uprawnionych do udziału w Mszy Świętej lub nabożeństwie wynikającym z konstytucji zakonnych była większa niż dopuszczona prawem liczba 50 osób, zarządzam, aby zorganizować taką liczbę celebracji, by zachowane zostały przepisy prawa państwowego;
 8. Zachęcam, aby kościoły były otwarte w ciągu dnia, kapłani dyżurowali
  w konfesjonałach i sprawowali sakrament pokuty, z zachowaniem norm dotyczących liczby zgromadzonych w kościele osób oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego, określonych w poprzednich zarządzeniach;
 9. Zalecam, aby osoby konsekrowane w swych domach zakonnych, duchowni
  w kościołach (bez udziału wiernych świeckich) oraz wszyscy świeccy we własnych domach, zgodnie z komunikatem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13 marca 2020 r., każdego dnia, o godzinie 20:30, odmawiali Różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, w intencji służb medycznych i sanitarnych, a także o odwrócenie zagrożenia dla nas i całego świata. Zachęcam księży proboszczów
  i administratorów parafii, aby na zakończenie modlitwy udzielili błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem na cztery strony świata, błagając Boga za lud sobie powierzony;
 10. Wiernych zachęcam do łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez Msze Święte i nabożeństwa transmitowane w środkach masowego przekazu. Dają one możliwość duchowego przeżywania tajemnic wiary, które w tych nadzwyczajnych okolicznościach mogą być nieocenione dla dobra duszy i społeczeństwa. Jednocześnie formy te wymagają zachowania odpowiedniego sposobu uczestnictwa;
 11. Zachęcam wszystkich wiernych, by wzorem naszych przodków, w tych szczególnych dniach umieścić w oknach domów wizerunek Matki Najświętszej, zwłaszcza tak nam bliski i drogi wizerunek Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, w której Bóg dał Narodowi Polskiemu przedziwną pomoc i obronę, a Jej święty Obraz Jasnogórski wsławił niezwykłą czcią wiernych. Nie ma być on magicznym amuletem, ale świadectwem naszej wiary i modlitwy błagalnej za naszą Ojczyznę i wszystkie kraje objęte pandemią;
 12. Powyższe postanowienia oraz uprzednio wydane zarządzenia, biorąc pod uwagę powagę sytuacji oraz naszą odpowiedzialność za wiernych, zgodnie z kan. 273 i 274 § 2, obowiązują wszystkich duchownych i świeckich na zasadzie posłuszeństwa, a osoby te powinny zrealizować wprowadzone zarządzenia bezwarunkowo, ze świadomością konsekwencji wynikającychz prawa państwowego i kościelnego.

Tegoroczny Wielki Post dla nasz wszystkich jest niezwykle trudnym i przejmującym doświadczeniem. Może się okazać, że przyjdzie nam tym razem zatęsknić za Eucharystią, za Komunią Świętą, za pięknymi i bogatymi nabożeństwami tego okresu, za rekolekcjami i wielkopostną spowiedzią. Niech ta tęsknota rozpala naszą miłość i potęguje nasze błaganie, abyśmy niebawem mogli wrócić do normalnego funkcjonowania świątyń i wspólnot.Wszystkich księży i wiernych świeckich proszę o zrozumienie podjętych działań, a przede wszystkim o świadomość powagi sytuacji, w której przyszło nam się znaleźć. Pamiętajmy o wzajemnej odpowiedzialności za siebie oraz zastosujmy się z całą starannością do wszelkich ograniczeń państwowych i kościelnych.

Wdzięczny jestem wszystkim duchownym i świeckim za zastosowanie się do dotychczasowych uregulowań, za ich zrozumienie, a także za pełnienie w tym czasie posługi miłości wyrażającej się w trosce o potrzebujących i opiece charytatywnej.

W duchu chrześcijańskiej miłości zachęcam do troski o siebie wzajemnie. Proszę o zainteresowanie się sąsiadami, szczególnie chorymi, samotnymi, starszymi wiekiem, którym trzeba być może pomóc poprzez dostarczenie codziennych zakupów i leków, by nie musieli opuszczać bez potrzeby swoich domów i narażać się na sytuacje ryzykowne.Sytuacja, w której się znajdujemy, jest bardzo dynamiczna, dlatego proszęo śledzenie bieżących informacji na stronie internetowej Archidiecezji Częstochowskiej oraz w mediach społecznościowych.

Decyzje powyższe wchodzą w życie z dniem podpisania i obowiązują do odwołania.

Ich treść należy niezwłocznie udostępnić na stronie internetowej Archidiecezji Częstochowskiej oraz przekazywać za pośrednictwem mediów społecznościowych.

(-) ✠ Wacław DEPO
ARCYBISKUP METROPOLITA
CZĘSTOCHOWSKI

(-) Ks. Mariusz BAKALARZ
WICEKANCLERZCzęstochowa, dn. 14 marca 2020 r.L. dz. 378/5.1.1/2020

Komunikat w sprawie Mszy Świętych niedzielnych

Komunikat w sprawie mszy świętych niedzielnych (15 marca) w naszym kościele oraz funkcjonowania parafii w czasie zagrożenia epidemicznego:

Zgodnie z rozporządzeniem Premiera o zakazie zgromadzeń powyżej 50 osób, informujemy, że msze święte będą w naszym kościele odbywać się zasadniczo w górnym kościele. W razie przekroczenia dozwolonej ilości osób, udostępnimy równolegle dolny kościół, w którym odbędzie się transmisja mszy z kościoła górnego. Tam również kapłan będzie rozdzielał Komunię świętą.

Pragniemy, zachowując zasady wszelkiego bezpieczeństwa, wyjść na przeciw potrzebom duchowym naszych parafian, by bez obaw o własne zdrowie, mogli spotkać się z Panem Jezusem w tajemnicy Słowa i Eucharystii.

Zapewniamy o zachowaniu zasad higieny. Kościół jest dokładnie posprzątany i wywietrzony.

Przypominamy równocześnie o dyspensie ks. Arcybiskupa od obowiązku uczestnictwa we mszy świętej (zasady dyspensy i jej treść są umieszczone w oddzielnym poście poniżej).

Decyzję o uczestnictwie we mszy świętej pozostawiamy rozeznaniu własnego sumienia i roztropności.

WAŻNE!

Dla tych, którzy z różnych przyczyn nie będą mogli uczestniczyć we mszy świętej, będziemy transmitować ON-LINE wszystkie msze z naszego kościoła na stronie parafialnej i na Facebooku. (Dokładniejsze informacje podamy w najbliższym czasie).

Z racji bezpieczeństwa na najbliższy czas zawieszamy wszelkie spotkania grup formacyjnych i spotkania rodziców wraz z dziećmi komunijnymi.

Przypominamy o tym, że każdego dnia w dolnym kościele istnieje możliwość osobistej adoracji Najświętszego Sakramentu (Od 15.00 do 18.00). Niech Jezus obecny w Eucharystii, będzie dla nas umocnieniem.

Msze święte w tygodniu bez zmian.

Zawsze podczas mszy istnieje możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty.

Rekolekcje szkolne i parafialne zostają decyzją ks. Arcybiskupa odwołane. W sprawie spowiedzi wielkanocnej udzielimy odpowiednich informacji w stosownym czasie.

Kancelaria parafialna będzie otwarta w stałych godzinach. Prosimy jednak o roztropność. Sprawy drugorzędne radzimy odkładać na później lub komunikować się z parafią drogą telefoniczną bądź internetową. Jesteśmy do Waszej dyspozycji.
Intencje mszy świętych można zamawiać w zakrystii.

O wszelkich zmianach będziemy Was informować na bieżąco.

Zachęcamy, by w osobistej modlitwie zawierzać się w tym trudnym czasie pod opiekę naszej patronki NMP Zwycięskiej. Niech Ona ma nas wszystkich w swojej macierzyńskiej opiece.

Z darem modlitwy: Wasi duszpasterze.