Miesięczne archiwum: Luty 2020

I Niedziela Wielkiego Postu

Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem»
Lecz Jezus mu odparł: «Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych»

Mt 4,3-4

Do Liturgii Niedzieli Wielkiego Postu wprowadza nas antyfona z Psalmu 91 „Będzie mnie wzywał, a Ja go wysłucham, * wyzwolę go i okryję sławą, * obdarzę go długim życiem„. Po niej następuje Kolekta Mszalna, w której prosimy Boga o poznanie Chrystusa i Jego tajemnicy. Tylko w ten sposób i dzięki Jego łasce człowiek będzie mógł wkroczyć na drogę świętości i stać się prawdziwie uczniem Pana.

KOLEKTA MSZALNA
Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy przez doroczne ćwiczenia wielkopostne postępowali w rozumieniu tajemnicy Chrystusa * i dzięki Jego łasce prowadzili święte życie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Ewangelia dzisiejszej Liturgii ukazuje nam walkę jaką Chrystus stoczył na pustyni kuszony przez szatana. Pan Jezus pokonał kusiciela i zwyciężył pokusy objawiając nam prawdę, że tyko słuchając Boga człowiek będzie mógł zwyciężyć zło i stać się bliski Jego sercu.

Jezus zwycięża szatana
✠ Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Mt 4, 1-11

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy pościł już czterdzieści dni i czterdzieści nocy, poczuł w końcu głód.
Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem».
Lecz On mu odparł: «Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”».
Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł Mu: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisane jest bowiem: „Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”».
Odrzekł mu Jezus: «Ale napisane jest także: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”».
Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: «Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon».
Na to odrzekł mu Jezus: «Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”».
Wtedy opuścił Go diabeł, a oto przystąpili aniołowie i usługiwali Mu.

Oto słowo Pańskie.

Post miły Bogu

„Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram: rozerwać kajdany zła…..” Iz 58, 6

„Od dziś będę pościł”! Tymi słowami nieraz wiele osób zaczyna swoją przygodę z postem, nie zdając sobie sprawy z wielu czynników, które mają wpływ na nasze postanowienie, jak choćby stan zdrowia, wykonywany zawód, obowiązki rodzinne, zmiany pogodowe itd. To wszystko trzeba uwzględnić w swoim postanowieniu, jednak dla katolika czymś ważniejszym zawsze powinno być pytanie: „jaki post będzie miły Bogu?” Od tego uczeń Jezusa powinien zacząć swoją drogę wyrzeczenia, upewnić się w wierze, że wszystko, co uczyni, będzie zgodne z wolą Bożą. Oto kilka wskazówek dotyczące postu, który podoba się Bogu.
1. Poprzedzić post przebaczeniem bliźniemu –
„Otóż pościcie wśród waśni i sporów i wśród bicia niegodziwą pięścią. Nie pośćcie tak, jak dziś czynicie” Iz 58, 4
2. Post ściśle związany z uczynkami miłości i modlitwą –
„W tym wielkopostnym czasie nawrócenie serca każe nam złączyć post z modlitwą, ożywiając Bożą miłością uczynki, do których pobudzają nas wymogi sprawiedliwości wobec bliźniego” Św.Jan Paweł II
3. Post ma prowadzić do nawrócenia –
„Przeto i teraz jeszcze – wyrocznia Pana: Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament.”Jl 2,12 .
Niech nasz Pan Jezus Chrystus umocni nas w tym czasie wyrzeczenia i postu i pomoże nam iść drogą, która Jemu się podoba.

Droga Krzyżowa

PIĄTEK 28 II 2020 r

Dolny Kościół
Dzieci 16.30

Górny Kościół
Dorośli 17.00

Pan Jezus do świętej s.Faustyny:
„Jedna godzina rozważania mojej bolesnej męki większą zasługę ma, aniżeli cały rok biczowania się aż do krwi; rozważanie moich bolesnych ran jest dla ciebie z wielkim pożytkiem, a mnie sprawia wielką radość” (Dz.369)

Droga Krzyżowa ma swój początek w Męce naszego Pana Jezusa Chrystusa opisanej w Ewangelii. Via Crucis (j. łac.) stała się dla chrześcijan nie tylko objawieniem zbawczego działania Boga, ale także najdoskonalszą szkoła naśladowania Chrystusa. Od wieków chrześcijanie kontemplują poszczególne stacje Męki Zbawiciela i uczą się z nich, co znaczy prawdziwie kochać. Wielki Post jest szczególną okazją, aby na nowo podjąć trud drogi z naszym Panem i przez to jeszcze bardziej upodabniać się do Niego.

ROZWAŻANIA DROGI KRZYŻOWEJ
Rozważanie Drogi Krzyżowej ze sługą Bożym kard. Stefanem Wyszyńskim
http://www.duchprawdy.com/droga_krzyzowa_kard_wyszynski.htm
Rozważanie Drogi Krzyżowej ze służebnicą Bożą s. Józefą Menendez
https://misyjne.pl/droga-krzyzowa-podyktowana-przez-jezusa-mistyczce-siostrze-menendez/

Liturgia Słowa Środa Popielcowa


„Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie”
Mt 6, 18

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza Mt 6, 1-6. 16-18

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.
Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie».

Oto słowo Pańskie.